Strefa gospodarki komunalnej
Strefa Dewelopera
Strefa Konsumenta
Strefa Pracownika
Strefa Przedsiębiorcy
Strefa Medyczna
Strefa Karna
Strefa Nieruchomości
Strefa Autora
Strefa Ubezpieczeń
Strefa NGO
Strefa Negocjacji
Strefa Danych Osobowych (RODO)
Strefa gospodarki komunalnej

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego i spółek gminnych (powiatowych). Jesteśmy doświadczeni w prawnym opiniowaniu i prowadzeniu wszelkich procesów z udziałem środków publicznych. Zakres czynności obejmuje również obsługę korporacyjną spółek komunalnych i obsługę sesji organów stanowiących jst. Jesteśmy zespołem biegłym w poruszaniu się w meandrach prawa administracyjnego, tak materialnego, jak i postępowania (w tym sądowo-administracyjnego). Specjaliści naszej Kancelarii doświadczenie zdobyli obsługując kompleksowo przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, towarzystwa budownictwa społecznego, czy zakłady gospodarki odpadami komunalnymi. Specjalizacja ta obejmuje również sektor zamówień publicznych.

Strefa Dewelopera

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów z branży deweloperskiej. Specjaliści z naszej Kancelarii zajmują się przeprowadzeniem audytów formalno-prawnych nieruchomości, pod kątem potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z ich nabyciem. Zajmujemy się wsparciem w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzonej działalności pod kątem funkcjonowania w branży deweloperskiej. Sporządzamy różnego rodzaju projekty umów i aktów notarialnych funkcjonujących w obrocie rynku nieruchomości. Zapewniamy pełne wsparcie w negocjacjach, a także przy procedurze przetargowej i nabywaniu nieruchomości podczas licytacji komorniczej. Doradzamy inwestorom w sprawach dokonywania podziałów nieruchomości, przekształcania terenów rolniczych pod inwestycje oraz gospodarki planistycznej, czy uzyskiwania warunków zabudowy. Współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami.

Strefa Konsumenta

Rosnąca świadomość konsumentów oraz coraz większa konkurencja na rynku usług i handlu wymusza od przedsiębiorców świadczenia usług zgodnie z wysokimi standardami prawa konsumenckiego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów Zespół AMT Legal pomaga w sporach z klientami oraz dostarcza rozwiązań prawnych w zakresie: analiza umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych przed i sądowych z zakresu usług: handlowych, komisowych, turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurierskich, telekomunikacyjnych, monterskich, budowlanych oraz serwisowych. Świadczymy także pomoc prawną osobom prywatnym dochodzącym roszczeń reklamacyjnych wobec sprzedawców komisowych samochodów (w tym także zakupu od osób prywatnych), deweloperów, wykonawców usług remontowo-budowlanych i stolarskich, biur podróży z tytułu nienależytego (wadliwego) wykonania umowy (dzieła) lub sprzedaży niezgodnego z umową (wadliwego) pojazdu.

Strefa Pracownika

Kancelaria zyskała doświadczenie w prawnej obsłudze pracowników. Doświadczeni procesualiści z KAMT Legal z powodzeniem reprezentują pracowników w sporze sądowym z pracodawcami o wypłatę różnych składników wynagrodzenia, ustalenie stosunku pracy, czy sporach inicjowanych przez pracodawcę (dotyczących naruszenia zakazu konkurencji, odszkodowania). Opiniujemy i sporządzamy umowy o pracę (i inne dokumenty o charakterze około-pracowniczym) oraz inne umowy będące podstawą zatrudnienia (umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie, umowy o świadczenie usług zarządzania w spółkach Skarbu Państwa (komunalnych).

Strefa Przedsiębiorcy

Świadczymy usługi z zakresu kompleksowej obsługi przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, firm rodzinnych, jak i dużych podmiotów gospodarczych i to już od samego początku (założenia). Sporządzamy umowy spółki i inne dokumenty o charakterze korporacyjnym (uchwały, zarządzenia). Prowadzimy dokumentację w rejestrze przedsiębiorców (KRS). Reprezentujemy przedsiębiorców w sądach, ale i podczas narad i negocjacji handlowych. Doświadczenie zdobyliśmy obsługując przedsiębiorców z sektora publicznego i prywatnego, z różnych dziedzin: szkoleniowej, transportowej, medialnej, rynku nieruchomości, zdrowia publicznego, handlowej i in. Zajmujemy się kwestiami związanymi z sukcesją w biznesie. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z pracownikami, sporządzamy zakładowe dokumenty pracownicze (regulaminy pracy, wynagradzania, zbiorowe układy pracy). Sporządzamy i opiniujemy umowy B2B i in., a w przypadkach spornych uczestniczymy w negocjacjach z udziałem partnerów handlowych naszego Klienta. Uczestniczyliśmy w licznych przekształceniach podmiotów gospodarczych (łączenie, podział, przejęcia).

Strefa Medyczna

Prawnicy kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów medycznych. Kancelaria świadczy pomoc w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów medycznych. Sporządzamy kontrakty medyczne, umowy na świadczenie świadczeń opieki zdrowotnej, pomagamy przy negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomagamy w zakresie prawa zamówień publicznych w branży medycznej oraz postępowań konkursowych, o których mowa w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawie o działalności medycznej. Prawnicy kancelarii KAMT Legal mają również bogate doświadczenie w sporach sądowych z zakresu prawa medycznego. Prowadzimy spory z zakresu postępowań dotyczących błędu lekarskiego (zarówno sądowych jak również przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych), spory pracownicze. Prawnicy kancelarii mają również doświadczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych z pracownikami służby zdrowia.

Strefa Karna

Kancelaria KAMT Legal posiada doświadczenie w postępowaniach karnych, sprawach o wykroczenia, a także w postępowaniach karno-skarbowych oraz z zakresu prawa karnego wykonawczego. Prawnicy kancelarii występują w takich postępowaniach zarówno jako obrońcy, jak również jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego. W ramach obsługi klientów w zakresie prawa karnego, prawnicy podejmują wszelkie czynności obrońcy (w tym sporządzają pisma procesowe, w tym apelacje), a także przygotowują zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, subsydiarne akty oskarżenia oraz wnioski o naprawienie szkody.

Strefa Nieruchomości

Zajmujemy się kompleksową obsługą osób fizycznych na rynku nieruchomości, sporządzamy projekty umów najmu lokali, w tym umów najmu okazjonalnego czy umów dzierżawy. Zapewniamy pełne wsparcie Klientom, począwszy od udziału w negocjacjach, do momentu zawarcia umowy. Stale pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu bieżących i nietypowych problemów z nieruchomościami. W naszej wieloletniej praktyce obsługi rynku nieruchomości skutecznie reprezentowaliśmy Klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności i wielu innych zagadnieniach. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala doradzać Państwu w rozwiązywaniu niestandardowych problemów z nieruchomościami, szczegółowej weryfikacji oraz regulowaniu stanu prawnego gruntów. Zespół prawników obsługi nieruchomości w naszej Kancelarii to indywidualnie dopasowany do potrzeb Klienta system opieki prawnej, w ramach której: wspieramy TBS-y w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz inwestycji mieszkaniowych, wspieramy zarządców nieruchomości, bronimy klientów w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste. Doradzamy właścicielom w sporach z najemcami, dzierżawcami oraz innymi współwłaścicielami, reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, spornych postępowaniach podziałowych, doradzamy w rozwiązywaniu spornych kwestii związanych z nieruchomościami takimi jak: posadowienie budynku na cudzym gruncie, służebności gruntowe, drogi konieczne, prostowanie treści ksiąg wieczystych.

Strefa Autora

Świadczymy również usługi na rzecz podmiotów, w których działalności prawo autorskie odgrywa kluczową rolę. Oferta KAMT Legal skierowana jest więc również do przedsiębiorców, których działalność ma charakter twórczy i innowacyjny, a przez to zasługujący na ochronę prawną oraz do podmiotów działających w dziedzinie kultury, a więc branży muzycznej, filmowej i wydawniczej (zarówno do autorów-twórców, jak i do wydawnictw oraz wytwórni). Sporządzamy opinie z zakresu prawa autorskiego (w tym także dotyczące wykorzystywania utworów w Internecie) oraz doradzamy, jakie rozwiązania zastosować, aby nie narazić się na ryzyko jego naruszenia. Opracowujemy strategie zarządzania prawami autorskimi i ochrony wizerunku. Służymy pomocą przy sporządzaniu umów licencyjnych, sublicencyjnych, o przeniesienie praw autorskich majątkowych, umów o dzieło. Opracowujemy również klauzule i oświadczenia, które powinny znaleźć się w innych umowach (np. w umowie o pracę). Reprezentujemy naszych Klientów w procesach cywilnych o zaprzestanie naruszeń praw autorskich oraz o odszkodowanie z tego tytułu, a także w postępowaniach, w których to przeciwko nim wysuwa się wspomniane roszczenia. Bronimy osób, którym zarzucono popełnienie czynów zabronionych stypizowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strefa Ubezpieczeń

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie przede wszystkim dla osób fizycznych, w zakresie dochodzenia różnego rodzaju roszczeń od ubezpieczycieli. Specjaliści naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych w sporach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody, w tym w szczególności związanych z wynajmem pojazdu zastępczego, dochodzeniem odszkodowań, zadośćuczynienia, renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Staramy wspomóc naszych Klientów w pozyskaniu jak najwyższych odszkodowań, mając na uwadze, że są słabszymi uczestnikami rynku ubezpieczeń.

Strefa NGO

Członkowie zespołu KAMT Legal na przestrzeni lat z powodzeniem prowadzili sprawy stowarzyszeń i fundacji (w tym organizacji pożytku publicznego) od chwili ich założenia (dokumenty założycielskie, statuty), poprzez udział organizacji w kontaktach z innymi organizacjami, osobami fizycznymi, czy podmiotami, dysponującymi środkami publicznymi (ministerstwa, urzędy marszałkowskie, organy jst). Obsługiwaliśmy projekty z udziałem środków publicznych (w tym unijnych), a zakres działania obejmował również opiniowanie i/lub sporządzanie wniosków/umów o dofinansowanie. Strefa ta obejmuje również obsługę prawną jednostek prowadzonych przez stowarzyszenia, czy fundacje (szkoły, przedszkola, świetlice).

Strefa Negocjacji

Zanim sprawa trafi do sądu zawsze doradzamy naszym Klientom, żeby wykorzystali wszelkie możliwe środki negocjacyjne, które mogą doprowadzić do sytuacji win-win, w której żadna ze stron nie będzie się czuła poszkodowana (przegrana). Na przestrzeni lat z powodzeniem udało nam się mediować w sprawach, które z pewnością wymagały rozstrzygnięcia sądowego, uczestniczyliśmy w spotkaniach i naradach, braliśmy czynny udział w redagowaniu finalnego porozumienia między stronami.

Strefa Danych Osobowych (RODO)

Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie w procesie wdrożenia RODO, zgodnie z przepisami Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Nasze działania skupiają się na przeprowadzeniu audytu otwarcia, przeprowadzeniu analizy ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych, dostosowaniu procesów biznesowych, dostosowaniu środowiska teleinformatycznego, sporządzeniu i dostosowaniu dokumentacji RODO, w tym procedur, polityk prywatności, klauzul i umów, przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników i współpracowników, sporządzeniu audytu zamknięcia. Zapewniamy audyty pokontrolne, a także wsparcie funkcji inspektora danych osobowych w celu zapewnienia w przedsiębiorstwach naszych Klientów, zgodnej z przepisami prawa polityki prywatności.